Контакты
E-Mail
Телефон+38-044-452-77-43
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/
Facebook Facebook
Google+ Google+


445


455


787


363


565


546


9899


5654


526


216


235


222


332


887


1112


ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас на сторінці методичної кафедри учителів

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!


                                                To have another language is to possess a second soul.

                                                Володіти іншою мовою — це як мати другу душу.

                                                                                                   (Карл Великий)
445


КУРС НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 
впевнено крокує шляхом 
Нової Української Школи. 

Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві, 
стосується усіх верств населення, 
перш за все учнів, педагогів та батьків. 

Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно

вивчається вчителями навчального закладу, 
став основним джерелом - підручником педагогів, 

діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту»

та обраний курс на реформи Нової Школи 
кожним вчителем 
підніме рівень української освіти

на вищу світову сходинку.


52Відповідно  нового  Закону «Про освіту» ключовими

для Нової Української Школи визначено такі компетентності:

 1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. 
  Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами
  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. 
  Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність. Компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. 
  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. 
  Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість
  Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. 
  Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
  Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.СКЛАД

кафедри учителів англійської мови

Київської гімназії східних мов №1

на 2017-2018- н. р.


№ п/п

ПІБ педагога/

Педагогічний стаж

Спеціальність за дипломом

Категорія, звання

Нагороди, відзнаки (рік)

Тема, над якою працює

1.

Беднарська Ірина Ігорівна,

14 р.

Вчитель англ.мови та літератури

Бібліотековедення

Вища

Грамота РУО, Грамота ГУОН 2007

Розвиток навичок усного мовлення  на уроках англійської мови в Концепції «Нової украінської школи»

2.

Вохмяніна Ольга Іванівна,

32 р.

Вчитель англ.мови та літератури

Вища,старший вчитель  

Грамота ГУОН 2011

Педагогічні технології розвитку етнонаціональних цінностей учнів у діалозі «Україна – Велика Британія»

3.

Бігдай Оксана Іванівна,

19 р.

Вчитель англ.мови,

1 категорія


Особливості розвитку мовленнєвих комунікативних компетентностей учнів на уроках англійської мови на уроках у початковій школі

4.

Добровольська Людмила Руфинівна,

35 р.

Вчитель англійської мови та французської мови

Вища. Вчитель-методист

 

Розвиток культурно-мовних цінностей старшокласників у процесі навчання англійської мови з використанням комунікативно-діяльнісного подходу

5.

Завгородня Лариса Володимирівна,

27 р.

Вчитель англ.мови та заруб. літератури

Вища Вчитель-методист

Відмінник освіти України 2012 р.,Грамота Святошинської  рай держадміністра-ції 2004

Громадянське виховання учнів на уроках англійської мови

6.

Маврешко Людмила

Адамівна,

18 р.

Вчитель англ. мови

Вища

 

Розвиток мовної  особистості гімназиста на уроці англійської мови.

7.

Шиян Ганна Володимирівна,

12 р.

Вчитель

англ.мови та зарубіжнох літератури

І категорія

 

Цінності англійців у мовленнєвий діяльності учнів як моделі процесу спілкування англійською мовою

8.

Цільмак  Світлана Олексіївна,

19 р.

Вчитель укр. мови та літер, англ. мови та літератури,  зарубіжної літератури

Вища

Грамота РУО 2008),Почесна Грамота МОН України(2010), 2016 р. Подяка КМДА.

Формування та розвиток культурно-мовних цінностей, іншомовної комунікативної компетентності гімназистів на 9.уроці англійської мови

9.

Степанюк Олена Миколаївна,

13 р.

Вчитель укр.мови та літ.,англійської мови та літератури,
зарубіжної   літератури

І категорія

 

Культурологічний підхід у процесі розвитку культурно-мовних цінностей учнів на уроках англійської мови на засадах особистісно орієнтованої освіти

10.

Олексюк

Ольга Володимирівна,

15 р.

Викладач перської та англійської мови

І категорія

 

Формування та розвиток культурно-мовних цінностей гімназистів на уроці англійської мови в початковій школі

11.

Фомінова Валентина Володимирівна,

4 р.

Вчитель англійської мови

ІІ категорія

 

Розвиток мовленнєвої компетенції учнів з використанням засобів театральної педагогікиМЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua